Algemene voorwaarden Articiré

Algemene voorwaarden van Articiré

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de heer G.J. van der Sluis, handelend onder de naam Articiré, wonende/gevestigd te Waardenburg (Gemeente West Betuwe) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30242675.

b. Aannemer: Articiré als de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de gezamenlijk optredende personen (al dan niet rechtspersonen) die met de aannemer een overeenkomst sluit(en) tot aanneming van werk dan wel daarvoor een offerte vraagt/vragen.

d. Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en de aannemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van werk.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met inachtneming van het bepaalde in de offertes van toepassing op alle offertes die de aannemer uitbrengt en op alle overeenkomsten tussen de aannemer en de opdrachtgever voor zover in de desbetreffende offerte en/of de opdrachtbevestiging (overeenkomst) hiervan niet is afgeweken. In elk geval prevaleert het bepaalde in de desbetreffende opdrachtbevestiging (overeenkomst/offerte waar de opdrachtgever mee akkoord is gegaan) boven hetgeen in de algemene voorwaarden staat vermeld.

2.2 Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen de aannemer en de opdrachtgever voor de uitvoering waarvan, geheel of gedeeltelijk, derden dienen te worden betrokken.

2.4 De opdrachtgever die eenmaal op deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt nadrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts bindend voor de aannemer indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, op elektronische wijze daaronder begrepen, zijn overeengekomen. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging hiervan geen beroep doen in zijn voordeel.

2.6 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst (offerte waar de opdrachtgever mee akkoord is gegaan) nietig is of anderszins onverbindend is dan wel geen gelding heeft, blijven deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige van kracht. In geval van een nietige of een onverbindend verklaarde c.q. ongeldige bepaling worden partijen geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de oorspronkelijke bepaling.

2.7 Indien de aannemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de aannemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt aangegeven.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de aannemer niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4 Prijzen in offertes zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen.

3.5 Prijzen in aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor latere overeenkomsten. 3.6 De aannemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Door de aannemer getoonde en/of verstrekte monsters, modellen e.d. alsmede opgaven van afmetingen, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de aannemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk, op elektronische wijze daaronder begrepen, anders zijn overeengekomen.

3.8 De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de aannemer en dienen op eerste verzoek van de aannemer te worden teruggezonden voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk, op elektronische wijze daaronder begrepen, anders zijn overeengekomen.

3.9 De aannemer aanvaardt bij het uitbrengen van een aanbieding c.q. offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.

3.10 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen etc., die door de aannemer of in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van de aannemer. Zij mogen nooit en te nimmer aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of anderszins te verkrijgen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden onverwijld na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek voor rekening van de opdrachtgever aan de aannemer te worden teruggezonden.

3.11 De aannemer heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen indien de aannemer de opdrachtgever vooraf op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een ondertekende schriftelijke offerte geen beroep doen in zijn voordeel.

4.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

4.3 Wijzigingen in een overeenkomst zijn voor de aannemer slechts bindend indien deze door de aannemer schriftelijk, op elektronische wijze daaronder begrepen, aan de opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een dergelijke bevestiging geen beroep doen in zijn voordeel.

4.4 De aannemer is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de aannemer en in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs.

4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De aannemer zal de opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen oplevertermijnen. De aannemer heeft in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de aannemer verrichte werkzaamheden. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aannemer tijdig beschikt over de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens e.d.

5.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aannemer tijdig de toegang heeft tot de locatie waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden. De locatie dient met een bestelbus goed bereikbaar te zijn.

5.3 De locatie waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht, dient vrij te zijn van overtollige materialen e.d.

5.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de ruimte waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden, schoon en tochtvrij is bij aanvang van de werkzaamheden.

5.5 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aannemer tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van materialen e.d.

5.6 Op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, dienen voldoende voorzieningen te zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouwafval.

5.7 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de locatie waar apparatuur, machines, materialen e.d. van de aannemer worden opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm of op welke wijze dan ook alsmede ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

5.8 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door anderen uit te voeren

werkzaamheden c.q. leveringen die niet tot het werk van de aannemer of de door de aannemer ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat het geen belemmering vormt voor de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zelf nog werkzaamheden e.d. aan vloeren en/of wanden dient te verrichten voordat de aannemer een aanvang maakt met zijn werkzaamheden. De aannemer dient de werkzaamheden ongestoord te kunnen uitvoeren, zonder dat anderen in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.

5.9. De opdrachtgever dient voor de aanvang van de werkzaamheden door de aannemer zorg te dragen voor een gladde afwerking van vloeren en/of wanden, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.

5.10 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aannemer de werkzaamheden veilig kan verrichten.

5.11 De opdrachtgever is verplicht zich strikt te houden aan het door de aannemer verstrekte protocol ten aanzien van onder andere het opstoken en afkoelen.

5.12 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aannemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden beschikt over voldoende water en elektriciteit alsmede over goede plafondverplichting (geen bouwlampen) alsook verwarming (tenzij bijv. ’s zomers).

5.13 Bovengenoemde verplichtingen van de opdrachtgever gelden eveneens jegens door de aannemer ingeschakelde derden.

5.14 Bovengenoemde verplichtingen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

5.15 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen door de opdrachtgever wordt voldaan, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6 De uitvoering van de overeenkomst door de aannemer

6.1 De aannemer is verplicht de werkzaamheden goed en deugdelijk alsmede naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

6.2 De aannemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, een en ander uitsluitend te zijner beoordeling.

6.3 De aannemer dient de werkzaamheden e.d. zodanig uit te voeren, dat schade aan persoon, goed of milieu daardoor zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 7 Prijzen en betaling

7.1 De door de aannemer gehanteerde prijzen worden verhoogd met de geldende omzetbelasting en eventuele andere kosten en heffingen.

7.2 Door de aannemer worden de daadwerkelijk aangebrachte vierkante meters aan de opdrachtgever in rekening gebracht, door de aannemer gemeten in het werk, ongeacht het in de (door de opdrachtgever geaccepteerde) offerte genoemde aantal vierkante meters. 7.3 De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen, zonder enige korting, opschorting of verrekening, te voldoen binnen 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Het totaal door de opdrachtgever verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de laatste dag van de uitvoering van de werkzaamheden volledig voldaan te zijn, tenzij anders is overeengekomen.

7.4 Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor de aannemer verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, de aannemer aanspraak op vergoeding van rente ad één procent per maand.

7.5 De door de aannemer in verband met te late betaling gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Dat geldt eveneens voor de aan de invordering verbonden gerechtelijke kosten.

7.6 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever een termijnfactuur niet tijdig betaalt c.q. een termijnbetalingsverplichting niet tijdig uitvoert, ook al betreft het een deel daarvan, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop het door de opdrachtgever verschuldigde termijnbedrag volledig is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk, daaronder tevens begrepen per e-mail, heeft aangemaand om alsnog binnen drie dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het een en ander laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.

7.7 Indien de aannemer met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is de

aannemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de aannemer kan aantonen dat zich tussen het moment van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen en materialen. Dit geldt ook voor een vaste prijs per m2.

7.8 Indien een gemaakte afspraak niet of niet tijdig door de opdrachtgever wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de gebruikelijke tarieven van de aannemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit geldt ook indien de opdrachtgever niet tijdig zorg draagt voor een gladde afwerking van vloeren en/of wanden, terwijl de opdrachtgever daartoe wel verplicht is. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het afzeggen c.q. verzetten van een gemaakte afspraak minder dan 48 uren van te voren.

Artikel 8 Materialen

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

8.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid e.d. geven geen reden tot afkeuring van de materialen c.q. het werk. Dit geldt ook voor kleurverschillen e.d. tussen bijvoorbeeld vloeren en/of wanden onderling. Ook kan de opgebrachte kleur als gevolg van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid afwijken. Dit geeft geen reden tot afkeuring.

8.3 De aannemer brengt de patronen aan naar eigen inzicht. Dit is een onomkeerbaar proces, waardoor de uiteindelijke tekening/nuancering van het eindresultaat geen reden tot afkeuring kan zijn.

8.4 Ondergeschikte wijzigingen van of aan de door de aannemer geleverde c.q. gebruikte materialen geven geen reden tot afkeuring daarvan.

Artikel 9 Meer- en minderwerk

9.1 In geval van aanneming van werk tegen een vaste prijs omvat het werk alleen hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk, voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tussen partijen overeengekomen, komt voor verrekening in aanmerking. De aannemer is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan in rekening te brengen aan de opdrachtgever, doch kan ook vooruitbetaling verlangen van de opdrachtgever.

9.2 Stelposten kunnen direct na de verrichte of geleverde prestatie, waar de stelpost betrekking op heeft, worden verrekend.

Artikel 10 Oplevering 10.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige oplevering dient de opdrachtgever de aannemer schriftelijk in gebreke te stellen en de aannemer een redelijke termijn (van minimaal vier weken) te geven om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 10.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor de aannemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

10.3 Indien een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt die niet aan de aannemer kan worden toegerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.

10.4 Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer dan wel een door hem

ingeschakelde derde namens hem heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering kan een door de opdrachtgever te ondertekenen opleveringsformulier worden opgemaakt. Indien sprake is van een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die niet door de aannemer wordt erkend, wordt dit als zodanig in het opleveringsformulier vermeld.

10.5 Indien de aannemer dan wel een door hem ingeschakelde derde heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever niet binnen acht dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

10.6 Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk, op elektronische wijze daaronder begrepen, te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken die eenvoudig kunnen worden hersteld, kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

10.7 Indien de opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen, geldt het werk als opgeleverd.

10.8 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

10.9 Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Artikel 11 Gebreken- en garantieregeling

11.1 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, tenzij sprake is van een gebrek dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden.

11.2 Indien sprake is van een tekortkoming of gebrek zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is de opdrachtgever verplicht de aannemer daarvan binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming of het gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming of het gebrek ontdekt had kunnen worden schriftelijk, op elektronische wijze daaronder begrepen, mededeling te doen en de aannemer de gelegenheid te geven het gebrek/de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen of op te heffen.

11.3 Reclames/klachten ter zake tekortkomingen of gebreken kunnen nimmer later dan de garantieperiode van drie jaar (met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel gestelde) na oplevering worden ingediend, een en ander op straffe van verval van rechten.

11.4 Ingeval van een tekortkoming/gebrek en indien het beroep van de opdrachtgever op garantie door de aannemer gegrond wordt bevonden, geldt een staffel voor de afbouw van de herstel- en/of vervangingskosten. Ingeval van een gegrond beroep op de garantie in het eerste jaar van de garantieperiode neemt de aannemer 100% van de herstel- of vervangingskosten voor zijn rekening, in het tweede jaar is dat 66,66% en in het derde jaar 33,33%, dit evenwel tot een maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). Bijkomende kosten e.d. zijn uitgesloten van vergoeding.

11.5 Bij de uitvoering van garantiewerkzaamheden door de aannemer dient de opdrachtgever de adviezen en instructies van de aannemer op te volgen.

11.6 Van garantie zijn onder andere uitgesloten: scheurvorming e.d. door werking vanuit de ondergrond, vochtwerking in de ondergrond en osmose, (mechanische) beschadigingen, verkleuringen, schade e.d. als gevolg van inwerking van warmtebronnen (zoals onder andere zonlicht, CV-leidingen en haarden), onjuiste behandeling van de vloer/wand e.d., normale slijtage, gevolgen van extreme en onjuiste belasting.

11.7 Van garantie zijn uitgesloten de schadelijke gevolgen van producten die door de daarin verwerkte materialen bijvoorbeeld vlekvorming kunnen veroorzaken, zoals door onder andere vloerkleden, houten producten en rubberen producten.

11.8 Van garantie zijn uitgesloten de gevolgen van de ambachtelijke verwerking zoals bijvoorbeeld minuscule gaatjes in het oppervlak, tintverschillen in de vorm van vegen en druppels als gevolg van de verwerking met de spaan, kleurvlekjes door pigment- of polymeerconcentraties, een min of meer regelmatig patroon van kleurverschillen door het strijken met de spaan alsook spaanslagen met licht reliëf (afhankelijk van afmeting en indeling van de ruimte).

11.9 Van garantie zijn uitgesloten invallend vuil en ongedierte tijdens de drogingsperiode en het ontstaan van krimpnaden en haarscheurtjes als gevolg van verlies van bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.

11.10 Indien herstel of vervanging (ter beoordeling van de aannemer en naar keuze van de aannemer) van de vloer/wand e.d. plaatsvindt op basis van de garantieregeling zijn de in artikel 5 van deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen van de opdrachtgever onverkort van toepassing.

11.11 Indien de aannemer aansprakelijk is voor het opheffen van een tekortkoming of herstel van een gebrek, zal de aannemer er voor zorg dragen dat een en ander geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening (met inachtneming van het in de overige leden van dit artikel gestelde) wordt verholpen, tenzij de kosten daarvan niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel. In het laatste geval mag de aannemer in plaats daarvan volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever, een en ander ter beoordeling door de aannemer. De aannemer is nimmer verplicht een vloer/wand e.d. te slopen, maar is gerechtigd eventuele garantiewerkzaamheden over de reeds aangebrachte laag/lagen uit te voeren.

11.12 De in artikel 14 van deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de aannemer zijn onverminderd van toepassing op deze gebreken- en garantieregeling.

11.13 Reclames/klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

11.14 Voor een gegrond beroep op garantie dient de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de aannemer voldaan te hebben.

Artikel 12 Ontbinding en annulering

12.1 De aannemer heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd andere haar toekomende rechten, indien:

a. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd c.q. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

b. de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;

c. beslag wordt gelegd op een of meerdere vermogensbestanddelen van de opdrachtgever.

12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd aan de aannemer van 25 procent van hetgeen de opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst zou hebben moeten betalen aan de aannemer. Bij gedeeltelijke annulering heeft de aannemer recht op vergoeding door de opdrachtgever van het reeds door de aannemer gepresteerde c.q. nog te presteren deel van de overeenkomst, waarnaast de opdrachtgever 25 procent van het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde deel van de overeenkomst aan de aannemer dient te voldoen als schadevergoeding. Dit laat het recht van de aannemer op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever onverlet, indien de aannemer de annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever niet accepteert.

12.3 Het in het vorige lid genoemde percentage is vaststaand, tenzij de aannemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, pandemie, epidemie, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor de aannemer redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om de overeenkomst op normale wijze na te komen.

13.2 In de gevallen onder het vorige lid van dit artikel genoemd en bedoeld, is de aannemer gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de omstandigheden die tot de overmacht geleid hebben, opgehouden hebben te bestaan.

13.3 In geval van overmacht is de opdrachtgever verplicht de reeds door de aannemer geleverde prestaties aan de aannemer te betalen.

13.4 In geval van overmacht is de aannemer nimmer gehouden tot betaling van

schadevergoeding e.d., van welke aard of in welke vorm dan ook, aan de opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheden

14.1 Indien de aannemer aansprakelijk is voor schade, is deze schade beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van de aannemer wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico van de aannemer. Indien geen uitkering door de verzekeraar mocht plaatsvinden, doch de aannemer wel aansprakelijk is voor schade, is iedere aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst waar de schade betrekking op heeft, zulks met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid van de aannemer dan beperkt is tot maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

14.2 De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (geldt ook in geval van bijvoorbeeld een gegrond beroep door de opdrachtgever op de in artikel 11 van deze voorwaarden opgenomen gebreken- en garantieregeling), van welke aard of in welke vorm dan ook, daaronder begrepen doch daartoe niet beperkt: gevolgschade, bedrijfsschade (stagnatie), verhuis- en vervoerskosten van materialen en personen, hotel- en verblijfskosten, opslagkosten, gederfde winst en omzet, geleden verlies, gemiste besparingen, overlijdens- en letselschade etc., tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

14.3 De aannemer is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van overmacht, zoals beschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

14.4 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens e.d.

14.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade e.d. van/aan de zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.

14.6 Indien materialen, zoals bijvoorbeeld bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade.

14.7 De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor de (financiële) gevolgen tegenover derden (bijvoorbeeld een onderaannemer) van toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van de opdrachtgever en opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever.

14.8 De aannemer is niet aansprakelijk in geval van schade als gevolg van nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van het opgeleverde werk.

14.9 De aannemer is niet aansprakelijk voor het raken of doorslijpen van leidingen en kabels op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever en geldt ook ingeval van vloerverwarming. Kosten en schade dienaangaande kunnen nimmer op de aannemer worden verhaald.

14.10 De aannemer is niet aansprakelijk in geval van schade aan het opgeleverde werk ten gevolge van mechanische/chemische/biologische invloeden van buitenaf en enige andere van buitenaf komende oorzaak.

14.11 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht (door derden) uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

14.12 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, kunnen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14.13 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens

verplichtingen te betalen conform de overeenkomst. Ingeval van schadeplichtigheid van de aannemer jegens de opdrachtgever, is de aannemer gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen.

14.14 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid van de aannemer gelden eveneens voor zijn eventuele personeel en eventuele door hem ingeschakelde derden.

14.15 De in artikel 11 van deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen en

uitsluitingen van garantie dienen beschouwd te worden als beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de aannemer.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De aannemer behoudt zich op alle door of namens hem verstrekte ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen en modellen, alle intellectuele eigendomsrechten voor. Zij mogen niet worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, tenzij met schriftelijke toestemming, op elektronische wijze daaronder begrepen, van de aannemer.

15.2 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen, dienen op eerste verzoek van de aannemer aan hem ter hand gesteld te worden door de opdrachtgever.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 De aannemer blijft eigenaar van alle door of namens hem of zijn leveranciers aan de opdrachtgever geleverde materialen e.d. zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet heeft voldaan.

16.2 Zolang de aannemer als eigenaar dient te worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht voor zorgvuldige behandeling van de materialen e.d. zorg te dragen en verplicht de opdrachtgever zich de materialen e.d. niet te verpanden, over te dragen of af te geven. De opdrachtgever dient in voorkomende gevallen medewerking te geven aan het terugnemen van materialen e.d. op grond van dit eigendomsvoorbehoud.

16.3 In geval de aannemer eigendomsrechten kan laten gelden overeenkomstig dit artikel, is hij door de opdrachtgever onherroepelijk gevolmachtigd de plaats te betreden waar de materialen e.d. aanwezig zijn om deze terug te nemen, zulks voor zover de opdrachtgever zeggenschap heeft over de plaats waar de materialen e.d. zich bevinden.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Zowel de opdrachtgever als de aannemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

17.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is meegedeeld dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18 Geschillenbeslechting Geschillen voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, die niet langs minnelijke weg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter (de kantonrechter daaronder begrepen indien deze bevoegd is) in het arrondissement waarin de aannemer is gevestigd/woonachtig is.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2 Deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.